Menu
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1

Postanowienia ogólne 

1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie Kodeksu cywilnego ze zmianami, Ustawy o prawach konsumenta z dn. 30 maja 2014r., Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o ochronie danych osobowych i niniejszego Regulaminu.

2. Właścicielem Sklepu jest: Fundacja Kapucyni i Misje z siedzibą w Krakowie 30-298, przy ul. Korzeniaka 16, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod nr KRS: 0000356850. Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego. NIP:677234 74 45, tel. +48 12 623 6050 wew.132, adres e-mail: fundacja@misje.kapucyni.pl

3. Miejscem prowadzenia działalności jest siedziba Fundacji.

4. Sklep prowadzi sprzedaż stosując Kodeks dobrych praktyk (zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych przedsiębiorców).

5. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

6. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

7. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

8. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2

Zamówienia

 1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

b) e-mailem na adres: sklep@misje.kapucyni.pl (dostępny na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt),

c) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt. Opłata jak za zwykłe połączenie lokalne, zgodna z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.

2. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą dokonania zamówienia przez Klienta:

a)      na formularzu dostępnym na stronie internetowej Sklepu - kliknięcie przycisku „ZAMAWIAM I PŁACĘ”,

b)      w momencie składania zamówienia telefonicznego lub zamówienia wysłanego e-mailem wyraźnie potwierdzając, że Klient wie, iż zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

4. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na wskazany adres e-mail wiadomość o kolejnych etapach realizacji zamówienia. Dodatkowo może zdarzyć się również, że pracownik Sklepu zadzwoni do Klienta ustalając szczegóły realizacji zamówienia.

§3

Płatności 

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

W zależności od wartości zamówienia, wybranej formy dostawy i własnych preferencji, Klient może wybrać jeden z następujących sposobów płatności:

Przelew - w przypadku wyboru płatności przelewem, płatność powinna być dokonana w ciągu 3 dni roboczych na konto bankowe Sklepu wskazane w wiadomości e-mail potwierdzającej złożone zamówienie. Przelew może być zrealizowany przez Internet, na poczcie lub w banku. Po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie rozpoczniemy realizację zamówienia.

Pobranie - płatność gotówką przy odbiorze towaru (kurierowi, listonoszowi lub w oddziale Poczty Polskiej - w zależności od metody dostawy). Ta metoda płatności wiąże się z wyższą opłatą za realizację zamówienia, która nie występuje w przypadku innych metod płatności.

Płatność elektroniczna - sposób dokonania wpłaty za pośrednictwem Internetu przy wykorzystaniu system płatności eCard (eCard Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, 80-387 Gdańsk, przy ulicy Arkońskiej 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000042304), do którego Klient zostanie przekierowany w celu dokonania płatności. Cały proces odbywa się szybko i bezpiecznie – wybierasz swój bank i dokonujesz opłaty.

System eCard obsługuje bezpieczne transakcje:

  • karta płatnicza - Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, American Express.
  • ePrzelewy - lista obsługiwanych obecnie banków dostępna po wyborze tej formy płatności na etapie zamówienia,
  • inne - Płacę gotówką, Wydrukuj i Zapłać, PayPal, V.me by Visa.

 

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. W podsumowaniu zamówienia zostaniecie Państwo poinformowani o łącznej cenie za towar wraz z podatkami,  opłatami za transport, dostarczenie, usługi pocztowe.

4. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§4

Wysyłka towaru

 Termin otrzymania paczki z towarem = termin wysyłki + czas dostawy

Termin wysyłki wynika z konieczności potwierdzenia przez bank lub eCard dokonania przez Klienta płatności, podczas gdy czas dostawy zależy od wybranej przez Klienta formy dostawy.

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej - dostawa od 2-3 dni roboczych) lub udostępnia do odbioru przez Klienta w siedzibie firmy.

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

§5

Gwarancje

1. Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli towar sprzedawany ma wadę fizyczną lub prawną.

2. Sklep udziela gwarancji na okres przydatności towaru do spożycia, tzn. do daty wybitej na zgrzewie opakowania.

3.W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad jakościowych towaru, Sklep zobowiązany jest do dokonania wymiany wadliwego towaru na towar wolny od wad i dostarczenie go do Klienta, w terminie 14 dni od daty zwrotu towaru wraz z opisem zaistniałych wad. W przypadku, gdy weryfikacja wad towarów wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

4. Gdy realizacja umowy gwarancyjnej wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru, koszty dostawy ponosi Sklep.

Reklamacje

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).

2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. Adres pocztowy, pod którym możecie Państwo składać reklamacje: Fundacja Kapucyni i Misje, 30-298 Kraków ul. Korzeniaka 16.

3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostawy ponosi Sklep.

5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach i opakowaniach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

§6

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Na podstawie Ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Klient, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem Sklepu, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sklep o swojej decyzji odstąpienia od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, tzn. wypełniając np. formularz stanowiący załącznik nr 1 niniejszego regulaminu, oraz wysłać go pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Sklepu.

3. Klient ma obowiązek zwrócić towar do Sklepu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie do 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji.        

4. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

5. Koszty odesłania towaru ponosi Klient.

6. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

7. W terminie do 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Sklep dokona zwrotu wszystkich dokonanych przez Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia towaru innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep).

8. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w pkt. 2, 3 i 4 niniejszego paragrafu, oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

11. Klientowi przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

12. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi na podstawie art. 38, w odniesieniu do umów w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§7

Ochrona prywatności

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia.

4. Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych. Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.

5. Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

6. Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu.

7. Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres sklep@misje.kapucyni.pl bądź telefonicznie pod numerem 12 623 60 50 wew. 132 lub 668532 250.

§8

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 §9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

 

załączniki

Informacja dot. odstąpienia od umowy

Formularz odstąpienia od umowy

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl